หว้า 1000 ต้น มะเกี๋ยง 500 ต้น มะไฟ 1000 ต้น มะม่วง 500 ต้น มะขามเปรี้ยว 2000 ต้น กระท้อน 500 ต้น
นายถาวร วงค์สุภา (นายถาวร วงค์สุภา)
หว้า 500 ต้น มะเกี๋ยง 500 ต้น มะไฟ 300 ต้น มะขามเปรี้ยว 500 ต้น
นายถาวร วงค์สุภา (นายถาวร วงค์สุภา)
หว้า 500 ต้น มะเกี๋ยง 500 ต้น มะไฟ 400 ต้น มะขามเปรี้ยว 500 ต้น กระท้อน 300 ต้น
นายถาวร วงค์สุภา (นายถาวร วงค์สุภา)
หว้า 500 ต้น มะเกี๋ยง 500 ต้น มะไฟ 500 ต้น กระท้อน 500 ต้น
นายถาวร วงค์สุภา (นายถาวร วงค์สุภา)
มะยงชิด
ธิรารัตน์ หงษ์สงวนศรี (ธิรารัตน์ หงษ์สงวนศรี)
มะไฟ
ธิรารัตน์ หงษ์สงวนศรี (ธิรารัตน์ หงษ์สงวนศรี)
ต้นตลิงปิง
ธิรารัตน์ หงษ์สงวนศรี (ธิรารัตน์ หงษ์สงวนศรี)
มะตูม
ธิรารัตน์ หงษ์สงวนศรี (ธิรารัตน์ หงษ์สงวนศรี)
มะพร้าว
นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย (kanyawee)
มะพร้าว
นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย (kanyawee)
ขนุน
นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย (kanyawee)
ขนุน
นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย (kanyawee)

ดูต้นไม้ทั้งหมด